Sotoportego dei Catecumeni near Santi Apostoli, Cannaregio.